ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.0(Beta 04/08/2562)
NRLS: National Reporting and Learning System(THAILAND)

1523

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-F,3 G-I,4,5
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 1112 71 12
Specific Clinical Risk Incident 2 6 2
Personnel Safety Goals 163 6 3
Organization Safety Goals 133 10 3
รวม 1410 93 20

24922

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-F,3 G-I,4,5
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 17678 1183 213
Specific Clinical Risk Incident 159 94 15
Personnel Safety Goals 2851 113 12
Organization Safety Goals 2443 136 25
รวม 23131 1526 265

286783

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-F,3 G-I,4,5
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 201083 14465 2877
Specific Clinical Risk Incident 2117 1544 276
Personnel Safety Goals 31901 1313 122
Organization Safety Goals 29256 1534 271
รวม 264381 18856 3546
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 712 297 21 63 16 1109 6105 18.17
Infection Prevention and Control 562 349 0 0 2 913 4278 21.34
Medication & Blood Safety 874 142 7 16 12 1051 70771 1.49
Patient Care Process 2050 591 52 212 161 3066 35495 8.64
Line, Tube & Catheter and Laboratory 964 78 6 38 7 1093 14898 7.34
Emergency Response 1700 512 82 406 589 3289 8575 38.36
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 651 110 10 28 150 949 12001 7.91
รวม 7513 2079 178 763 937 11470 152123 7.54
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
- Total Incidents - Incident (A-D) - Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 181 32 5 5 10 233 543 42.91
Surgical diseases and procedure 61 43 2 9 8 123 170 72.35
Medical diseases and procedure 340 113 9 50 47 559 1243 44.97
Pediatric diseases and procedure 91 45 0 18 24 178 357 49.86
Orthopedic diseases and procedure 16 2 1 1 0 20 27 74.07
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 27 7 0 2 2 38 122 31.15
Dental diseases and procedure 126 13 0 0 0 139 284 48.94
รวม 842 255 17 85 91 1290 2746 46.98
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Social Media and Communication 4 1 0 0 2 7 127 5.51
Infection and Exposure 341 14 0 0 0 355 1207 29.41
Mental Health and Mediation 33 3 9 1 5 51 978 5.21
Process of work 79 3 0 1 0 83 1097 7.57
Lane (Traffic) and Legal Issues 46 10 1 1 4 62 7301 0.85
Environment and Working Conditions 197 25 17 2 5 246 6538 3.76
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 120 19 2 16 14 171 6045 2.83
รวม 820 75 29 21 30 975 23293 4.19
Organization Safety Goals
Incident Reports
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 4-5 รวม ร้อยละ 4-5
Strategy, Structure, Security 2911 1153 284 43 15 58 4407 1.32
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 7790 2740 511 77 21 98 11140 0.88
Manpower, Management 291 162 37 5 0 5 495 1.01
Policy, Process of work & Operation 2137 1394 104 22 4 26 3661 0.71
Licensed & Professional certificate 131 98 37 9 2 11 277 3.97
Economy 839 279 51 7 0 7 1176 0.60
รวม 14099 5826 1024 163 42 205 21156 0.97


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading