ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.6 (17/02/2567)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

3221

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 2319 128 2447
Specific Clinical Risk Incident 9 10 19
Personnel Safety Goals 378 12 390
Organization Safety Goals 329 36 365
รวม 3035 186 3221

57862

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 38834 2550 41384
Specific Clinical Risk Incident 252 277 529
Personnel Safety Goals 6523 192 6715
Organization Safety Goals 5560 458 6018
รวม 51169 3477 54646

664339

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 464855 30175 495030
Specific Clinical Risk Incident 3952 2893 6845
Personnel Safety Goals 81179 2402 83581
Organization Safety Goals 66481 9186 75667
รวม 616467 44656 661123
Incident Reports From March 2018 To June 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1756 669 30 54 58 2567 18707 13.72
Infection Prevention and Control 1891 469 1 1 13 2375 14725 16.13
Medication & Blood Safety 2667 433 17 59 27 3203 219672 1.46
Patient Care Processes 6791 1518 135 446 404 9294 118721 7.83
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1892 132 5 33 11 2073 39138 5.30
Emergency Response 3041 1217 128 943 1248 6577 17159 38.33
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 996 276 15 86 163 1536 25524 6.02
รวม 19034 4714 331 1622 1924 27625 453646 6.09
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 140 47 6 14 7 214 718 29.81
Surgical diseases and procedure 87 85 0 7 17 196 287 68.29
Medical diseases and procedure 1140 246 12 124 61 1583 3477 45.53
Pediatric diseases and procedure 131 59 2 39 15 246 854 28.81
Orthopedic diseases and procedure 12 10 3 1 3 29 45 64.44
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 57 23 3 0 2 85 205 41.46
Dental diseases and procedure 234 24 0 3 2 263 730 36.03
รวม 1801 494 26 188 107 2616 6316 41.42
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 45 9 2 3 1 60 781 7.68
Infection and Exposure 634 11 1 0 0 646 3213 20.11
Mental Health and Mediation 128 30 38 4 21 221 4352 5.08
Process of work 175 23 3 3 0 204 3296 6.19
Lane (Ambulance) and Legal Issues 124 25 7 8 8 172 30662 0.56
Environment and Working Conditions 538 69 31 12 8 658 24108 2.73
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 189 39 2 10 9 249 10454 2.38
รวม 1833 206 84 40 47 2210 76866 2.88
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8097 6031 1964 132 55 2151 16279 13.21
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 16884 13264 4097 357 62 4516 34664 13.03
Manpower, Management 1153 698 214 35 6 255 2106 12.11
Policy, Process of work & Operation 2883 3661 582 51 13 646 7190 8.98
Licensed & Professional certificate 663 537 400 31 7 438 1638 26.74
Economy 3218 3832 623 76 23 722 7772 9.29
รวม 32898 28023 7880 682 166 8728 69649 12.53
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading