ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.0 (05/10/2564)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

4998

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 3405 253 3658
Specific Clinical Risk Incident 14 18 32
Personnel Safety Goals 633 17 650
Organization Safety Goals 623 35 658
รวม 4675 323 4998

53590

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 37431 3200 40631
Specific Clinical Risk Incident 326 303 629
Personnel Safety Goals 5940 310 6250
Organization Safety Goals 5686 394 6080
รวม 49383 4207 53590

661496

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 457501 34876 492377
Specific Clinical Risk Incident 3851 3451 7302
Personnel Safety Goals 79757 2970 82727
Organization Safety Goals 75007 4083 79090
รวม 616116 45380 661496
Incident Reports From March 2018 To October 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 950 523 35 39 35 1582 9358 16.91
Infection Prevention and Control 1043 447 9 3 33 1535 8861 17.32
Medication & Blood Safety 1514 203 5 19 18 1759 116348 1.51
Patient Care Processes 3289 838 74 233 264 4698 57295 8.20
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1430 141 5 25 12 1613 18233 8.85
Emergency Response 2259 705 78 576 825 4443 9485 46.84
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 754 160 7 76 206 1203 16318 7.37
รวม 11239 3017 213 971 1393 16833 235898 7.14
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 157 34 8 8 5 212 412 51.46
Surgical diseases and procedure 61 93 0 5 6 165 250 66.00
Medical diseases and procedure 573 153 2 92 43 863 1757 49.12
Pediatric diseases and procedure 98 53 1 24 9 185 375 49.33
Orthopedic diseases and procedure 11 8 1 1 0 21 25 84.00
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 31 3 0 0 0 34 80 42.50
Dental diseases and procedure 125 12 0 2 1 140 375 37.33
รวม 1056 356 12 132 64 1620 3274 49.48
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 18 3 6 1 3 31 361 8.59
Infection and Exposure 557 61 6 1 0 625 2139 29.22
Mental Health and Mediation 80 8 14 2 12 116 2000 5.80
Process of work 174 16 4 1 1 196 2702 7.25
Lane (Ambulance) and Legal Issues 64 6 8 9 10 97 13210 0.73
Environment and Working Conditions 274 24 14 6 4 322 11922 2.70
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 111 36 6 5 14 172 7698 2.23
รวม 1278 154 58 25 44 1559 40032 3.89
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5763 1955 425 51 15 491 8209 5.98
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 12296 6591 763 89 16 868 19755 4.39
Manpower, Management 810 217 64 5 3 72 1099 6.55
Policy, Process of work & Operation 2258 1197 142 21 5 168 3623 4.64
Licensed & Professional certificate 345 238 79 6 3 88 671 13.11
Economy 1809 609 83 14 6 103 2521 4.09
รวม 23281 10807 1556 186 48 1790 35878 4.99
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading