ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.0 (05/10/2564)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1920

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 1358 131 1489
Specific Clinical Risk Incident 12 26 38
Personnel Safety Goals 233 18 251
Organization Safety Goals 141 1 142
รวม 1744 176 1920

30498

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 21456 1921 23377
Specific Clinical Risk Incident 143 150 293
Personnel Safety Goals 3560 147 3707
Organization Safety Goals 2912 209 3121
รวม 28071 2427 30498

591562

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 408599 30931 439530
Specific Clinical Risk Incident 3477 3063 6540
Personnel Safety Goals 71860 2591 74451
Organization Safety Goals 67399 3642 71041
รวม 551335 40227 591562
Incident Reports From March 2018 To September 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 975 512 34 44 35 1600 9602 16.66
Infection Prevention and Control 964 434 7 2 18 1425 9193 15.50
Medication & Blood Safety 1527 210 7 20 17 1781 119647 1.49
Patient Care Processes 3401 884 85 238 252 4860 60419 8.04
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1454 128 6 22 13 1623 18854 8.61
Emergency Response 2263 681 79 587 837 4447 9657 46.05
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 717 150 7 85 169 1128 16952 6.65
รวม 11301 2999 225 998 1341 16864 244324 6.90
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 142 35 7 10 4 198 399 49.62
Surgical diseases and procedure 55 91 1 5 7 159 238 66.81
Medical diseases and procedure 597 149 6 103 39 894 1907 46.88
Pediatric diseases and procedure 116 56 0 27 12 211 468 45.09
Orthopedic diseases and procedure 16 9 3 1 0 29 36 80.56
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 30 5 0 1 0 36 92 39.13
Dental diseases and procedure 141 11 0 2 1 155 423 36.64
รวม 1097 356 17 149 63 1682 3563 47.21
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 21 3 6 1 3 34 377 9.02
Infection and Exposure 550 52 5 2 0 609 2169 28.08
Mental Health and Mediation 87 7 14 3 7 118 2046 5.77
Process of work 175 14 4 1 0 194 2732 7.10
Lane (Ambulance) and Legal Issues 56 8 5 8 6 83 14096 0.59
Environment and Working Conditions 289 27 20 6 5 347 12769 2.72
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 114 39 6 6 15 180 7872 2.29
รวม 1292 150 60 27 36 1565 42061 3.72
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 6059 2164 436 58 11 505 8728 5.79
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 13115 7004 789 97 16 902 21021 4.29
Manpower, Management 828 249 63 8 3 74 1151 6.43
Policy, Process of work & Operation 2503 1299 158 19 4 181 3983 4.54
Licensed & Professional certificate 403 245 85 8 4 97 745 13.02
Economy 2244 720 89 14 6 109 3073 3.55
รวม 25152 11681 1620 204 44 1868 38701 4.83
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading