ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.6 (17/02/2567)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

701

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 451 34 485
Specific Clinical Risk Incident 3 0 3
Personnel Safety Goals 120 1 121
Organization Safety Goals 73 19 92
รวม 647 54 701

55510

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 38200 2761 40961
Specific Clinical Risk Incident 296 275 571
Personnel Safety Goals 7051 240 7291
Organization Safety Goals 5276 1037 6313
รวม 50823 4313 55136

470255

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 329752 21400 351152
Specific Clinical Risk Incident 2969 2038 5007
Personnel Safety Goals 57873 1672 59545
Organization Safety Goals 46619 7558 54177
รวม 437213 32668 469881
Incident Reports From March 2018 To April 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1735 657 30 38 57 2517 18678 13.48
Infection Prevention and Control 2003 535 1 1 18 2558 14417 17.74
Medication & Blood Safety 2640 394 16 63 22 3135 220607 1.42
Patient Care Processes 6770 1511 136 434 359 9210 118309 7.78
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1866 148 4 35 11 2064 40093 5.15
Emergency Response 3174 1286 131 1004 1330 6925 17517 39.53
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1123 327 16 124 203 1793 25243 7.10
รวม 19311 4858 334 1699 2000 28202 454864 6.20
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 158 46 6 17 13 240 666 36.04
Surgical diseases and procedure 93 83 2 9 12 199 301 66.11
Medical diseases and procedure 1090 266 8 140 70 1574 3626 43.41
Pediatric diseases and procedure 146 69 3 36 17 271 840 32.26
Orthopedic diseases and procedure 19 13 2 1 2 37 51 72.55
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 59 25 1 0 2 87 237 36.71
Dental diseases and procedure 226 23 0 2 2 253 756 33.47
รวม 1791 525 22 205 118 2661 6477 41.08
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 42 10 7 4 2 65 714 9.10
Infection and Exposure 723 14 1 0 0 738 3182 23.19
Mental Health and Mediation 129 25 30 5 25 214 4430 4.83
Process of work 162 20 3 4 1 190 3221 5.90
Lane (Ambulance) and Legal Issues 118 18 8 14 3 161 30634 0.53
Environment and Working Conditions 492 59 31 5 9 596 23536 2.53
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 174 41 3 12 11 241 10195 2.36
รวม 1840 187 83 44 51 2205 75912 2.90
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8208 6497 2157 135 38 2330 17035 13.68
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 16229 14262 4550 400 47 4997 35488 14.08
Manpower, Management 1221 738 241 34 5 280 2239 12.51
Policy, Process of work & Operation 2692 3493 671 64 18 753 6938 10.85
Licensed & Professional certificate 596 558 403 31 11 445 1599 27.83
Economy 2794 4124 781 78 23 882 7800 11.31
รวม 31740 29672 8803 742 142 9687 71099 13.62
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading