ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

2567

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 1751 110 1861
Specific Clinical Risk Incident 21 21 42
Personnel Safety Goals 358 9 367
Organization Safety Goals 245 52 297
รวม 2375 192 2567

18903

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 12730 906 13636
Specific Clinical Risk Incident 91 71 162
Personnel Safety Goals 2112 121 2233
Organization Safety Goals 1329 252 1581
รวม 16262 1350 17612

787720

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 546143 44922 591065
Specific Clinical Risk Incident 4777 4232 9009
Personnel Safety Goals 92652 7191 99843
Organization Safety Goals 75920 10594 86514
รวม 719492 66939 786431
Incident Reports From March 2018 To November 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1858 1174 37 45 64 3178 17208 18.47
Infection Prevention and Control 2345 917 4 8 24 3298 14030 23.51
Medication & Blood Safety 1969 351 17 32 26 2395 164609 1.45
Patient Care Processes 5271 1319 105 352 400 7447 88766 8.39
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1834 153 5 37 25 2054 31495 6.52
Emergency Response 2888 1094 157 1002 1429 6570 14757 44.52
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1116 228 9 57 279 1689 23111 7.31
รวม 17281 5236 334 1533 2247 26631 353976 7.52
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 228 72 5 16 6 327 692 47.25
Surgical diseases and procedure 108 137 5 4 6 260 386 67.36
Medical diseases and procedure 925 298 4 79 68 1374 3001 45.78
Pediatric diseases and procedure 164 53 2 40 27 286 726 39.39
Orthopedic diseases and procedure 12 10 0 1 0 23 32 71.88
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 56 18 4 3 3 84 161 52.17
Dental diseases and procedure 204 12 0 1 1 218 623 34.99
รวม 1697 600 20 144 111 2572 5621 45.76
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 25 6 11 1 3 46 571 8.06
Infection and Exposure 2210 245 0 0 0 2455 5233 46.91
Mental Health and Mediation 127 21 39 8 21 216 3932 5.49
Process of work 182 24 0 0 1 207 3343 6.19
Lane (Ambulance) and Legal Issues 100 17 6 9 5 137 19973 0.69
Environment and Working Conditions 378 45 22 13 13 471 17969 2.62
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 185 31 4 12 21 253 9579 2.64
รวม 3207 389 82 43 64 3785 60600 6.25
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7557 3917 1681 118 26 1825 13299 13.72
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14108 10408 2871 313 49 3233 27749 11.65
Manpower, Management 752 384 192 31 5 228 1364 16.72
Policy, Process of work & Operation 2695 2198 675 49 11 735 5628 13.06
Licensed & Professional certificate 525 625 389 39 10 438 1588 27.58
Economy 2222 1561 629 57 14 700 4483 15.61
รวม 27859 19093 6437 607 115 7159 54111 13.23
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading