ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.6 (17/02/2567)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

191

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 162 4 166
Specific Clinical Risk Incident 12 0 12
Personnel Safety Goals 8 1 9
Organization Safety Goals 2 2 4
รวม 184 7 191

38567

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 26427 1558 27985
Specific Clinical Risk Incident 223 122 345
Personnel Safety Goals 4660 140 4800
Organization Safety Goals 3731 631 4362
รวม 35041 2451 37492

358110

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 250743 16006 266749
Specific Clinical Risk Incident 2242 1477 3719
Personnel Safety Goals 43868 1214 45082
Organization Safety Goals 35687 5799 41486
รวม 332540 24496 357036
Incident Reports From March 2018 To March 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1791 688 31 40 52 2602 19533 13.32
Infection Prevention and Control 1978 532 2 0 19 2531 14273 17.73
Medication & Blood Safety 2715 431 17 84 20 3267 218552 1.49
Patient Care Processes 6861 1580 151 460 398 9450 119179 7.93
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1924 153 6 37 13 2133 40870 5.22
Emergency Response 3279 1374 145 1025 1367 7190 18074 39.78
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1135 334 16 139 222 1846 25212 7.32
รวม 19683 5092 368 1785 2091 29019 455693 6.37
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 173 47 5 15 15 255 646 39.47
Surgical diseases and procedure 104 79 2 10 14 209 300 69.67
Medical diseases and procedure 1023 267 12 131 66 1499 3524 42.54
Pediatric diseases and procedure 153 70 4 43 21 291 832 34.98
Orthopedic diseases and procedure 22 11 2 0 2 37 51 72.55
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 67 29 1 1 1 99 264 37.50
Dental diseases and procedure 246 24 0 2 1 273 765 35.69
รวม 1788 527 26 202 120 2663 6382 41.73
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 35 8 9 3 2 57 728 7.83
Infection and Exposure 768 14 1 0 0 783 3257 24.04
Mental Health and Mediation 115 23 34 7 23 202 4596 4.40
Process of work 166 39 3 4 4 216 3279 6.59
Lane (Ambulance) and Legal Issues 134 21 9 13 3 180 30348 0.59
Environment and Working Conditions 472 60 35 2 13 582 23690 2.46
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 167 44 2 14 11 238 10077 2.36
รวม 1857 209 93 43 56 2258 75975 2.97
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8667 6659 2332 146 35 2513 17839 14.09
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 16226 14508 4950 405 47 5402 36136 14.95
Manpower, Management 1151 789 227 36 7 270 2210 12.22
Policy, Process of work & Operation 2897 3345 696 64 17 777 7019 11.07
Licensed & Professional certificate 609 560 408 31 12 451 1620 27.84
Economy 2796 3943 861 85 23 969 7708 12.57
รวม 32346 29804 9474 767 141 10382 72532 14.31
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 3P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading