ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1429

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 854 92 946
Specific Clinical Risk Incident 4 14 18
Personnel Safety Goals 224 7 231
Organization Safety Goals 211 23 234
รวม 1293 136 1429

6810

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 4477 361 4838
Specific Clinical Risk Incident 24 31 55
Personnel Safety Goals 858 36 894
Organization Safety Goals 691 99 790
รวม 6050 527 6577

605519

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 419966 34857 454823
Specific Clinical Risk Incident 3566 3229 6795
Personnel Safety Goals 71335 6154 77489
Organization Safety Goals 58346 7837 66183
รวม 553213 52077 605290
Incident Reports From March 2018 To September 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1599 1073 35 48 50 2805 14702 19.08
Infection Prevention and Control 2581 1047 2 8 25 3663 13922 26.31
Medication & Blood Safety 1901 353 16 36 23 2329 145088 1.61
Patient Care Processes 4626 1208 98 300 392 6624 77896 8.50
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1683 164 6 34 28 1915 27253 7.03
Emergency Response 2282 956 133 880 1274 5525 12254 45.09
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 934 226 9 53 215 1437 20149 7.13
รวม 15606 5027 299 1359 2007 24298 311264 7.81
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 198 40 4 14 6 262 525 49.90
Surgical diseases and procedure 84 125 5 4 5 223 314 71.02
Medical diseases and procedure 848 255 5 77 56 1241 2681 46.29
Pediatric diseases and procedure 137 38 2 32 21 230 659 34.90
Orthopedic diseases and procedure 11 15 0 1 0 27 31 87.10
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 47 15 4 3 2 71 149 47.65
Dental diseases and procedure 158 10 0 1 2 171 499 34.27
รวม 1483 498 20 132 92 2225 4858 45.80
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 29 6 10 1 3 49 519 9.44
Infection and Exposure 2949 397 0 0 0 3346 6445 51.92
Mental Health and Mediation 111 13 29 8 19 180 3456 5.21
Process of work 244 36 0 0 1 281 3425 8.20
Lane (Ambulance) and Legal Issues 99 10 4 7 6 126 17152 0.73
Environment and Working Conditions 356 40 19 13 13 441 15593 2.83
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 165 37 3 11 22 238 8452 2.82
รวม 3953 539 65 40 64 4661 55042 8.47
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 6212 3404 1447 96 33 1576 11192 14.08
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 12133 9844 2415 264 54 2733 24710 11.06
Manpower, Management 620 323 184 19 3 206 1149 17.93
Policy, Process of work & Operation 2342 1902 470 40 10 520 4764 10.92
Licensed & Professional certificate 514 487 298 33 10 341 1342 25.41
Economy 1866 1269 371 39 10 420 3555 11.81
รวม 23687 17229 5185 491 120 5796 46712 12.41
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading