ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

592

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 427 25 452
Specific Clinical Risk Incident 1 0 1
Personnel Safety Goals 80 0 80
Organization Safety Goals 55 4 59
รวม 563 29 592

23352

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 16481 1483 17964
Specific Clinical Risk Incident 143 155 298
Personnel Safety Goals 2593 320 2913
Organization Safety Goals 1830 347 2177
รวม 21047 2305 23352

257456

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 181709 14884 196593
Specific Clinical Risk Incident 1416 1398 2814
Personnel Safety Goals 29201 2538 31739
Organization Safety Goals 23359 2951 26310
รวม 235685 21771 257456
Incident Reports From March 2018 To April 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1218 594 40 43 52 1947 11319 17.20
Infection Prevention and Control 1570 514 3 25 36 2148 10729 20.02
Medication & Blood Safety 1547 211 8 30 18 1814 125937 1.44
Patient Care Processes 3938 995 97 254 312 5596 64221 8.71
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1689 156 9 33 20 1907 21333 8.94
Emergency Response 2033 802 140 791 1119 4885 10639 45.92
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 781 223 10 89 281 1384 16807 8.23
รวม 12776 3495 307 1265 1838 19681 260985 7.54
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 133 44 12 11 13 213 454 46.92
Surgical diseases and procedure 69 90 5 8 13 185 243 76.13
Medical diseases and procedure 676 185 4 88 48 1001 1925 52.00
Pediatric diseases and procedure 107 25 2 19 16 169 439 38.50
Orthopedic diseases and procedure 13 15 0 1 0 29 38 76.32
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 33 11 5 2 1 52 95 54.74
Dental diseases and procedure 138 6 0 1 1 146 409 35.70
รวม 1169 376 28 130 92 1795 3603 49.82
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 19 2 6 2 1 30 422 7.11
Infection and Exposure 1519 204 1 0 1 1725 3888 44.37
Mental Health and Mediation 85 10 18 6 25 144 2431 5.92
Process of work 225 20 0 0 0 245 3152 7.77
Lane (Ambulance) and Legal Issues 80 15 4 6 10 115 12773 0.90
Environment and Working Conditions 233 32 14 4 6 289 11590 2.49
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 163 36 1 3 23 226 7172 3.15
รวม 2324 319 44 21 66 2774 41428 6.70
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5373 2453 774 61 12 847 8673 9.77
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 10874 7329 1681 147 33 1861 20064 9.28
Manpower, Management 660 248 100 25 1 126 1034 12.19
Policy, Process of work & Operation 1957 1449 232 24 7 263 3669 7.17
Licensed & Professional certificate 321 291 129 13 8 150 762 19.69
Economy 1042 696 186 17 12 215 1953 11.01
รวม 20227 12466 3102 287 73 3462 36155 9.58
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading