ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.6 (17/02/2567)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

816

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 612 23 635
Specific Clinical Risk Incident 3 1 4
Personnel Safety Goals 104 4 108
Organization Safety Goals 67 2 69
รวม 786 30 816

61250

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 42841 2817 45658
Specific Clinical Risk Incident 260 245 505
Personnel Safety Goals 7391 250 7641
Organization Safety Goals 6319 606 6925
รวม 56811 3918 60729

574294

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 402854 26074 428928
Specific Clinical Risk Incident 3558 2471 6029
Personnel Safety Goals 70719 2088 72807
Organization Safety Goals 57458 8551 66009
รวม 534589 39184 573773
Incident Reports From March 2018 To May 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1744 667 26 46 59 2542 18449 13.78
Infection Prevention and Control 2059 487 1 1 14 2562 14517 17.65
Medication & Blood Safety 2597 366 17 61 25 3066 215046 1.43
Patient Care Processes 6689 1480 131 441 389 9130 117056 7.80
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1915 138 4 27 12 2096 39620 5.29
Emergency Response 3050 1205 123 963 1290 6631 17306 38.32
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1099 305 17 126 174 1721 25259 6.81
รวม 19153 4648 319 1665 1963 27748 447253 6.20
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 157 47 6 16 9 235 703 33.43
Surgical diseases and procedure 85 85 0 7 19 196 297 65.99
Medical diseases and procedure 1133 257 9 131 66 1596 3658 43.63
Pediatric diseases and procedure 154 59 1 39 15 268 896 29.91
Orthopedic diseases and procedure 14 12 2 1 2 31 46 67.39
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 57 22 2 0 2 83 209 39.71
Dental diseases and procedure 232 24 0 2 3 261 745 35.03
รวม 1832 506 20 196 116 2670 6554 40.74
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 42 8 3 4 1 58 717 8.09
Infection and Exposure 725 14 1 0 0 740 3244 22.81
Mental Health and Mediation 132 32 32 3 25 224 4402 5.09
Process of work 173 20 3 3 1 200 3183 6.28
Lane (Ambulance) and Legal Issues 118 21 8 9 7 163 30272 0.54
Environment and Working Conditions 490 65 31 9 9 604 23440 2.58
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 178 40 2 12 10 242 10391 2.33
รวม 1858 200 80 40 53 2231 75649 2.95
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7737 6194 2072 133 46 2251 16182 13.91
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 16107 13770 4386 387 55 4828 34705 13.91
Manpower, Management 1118 715 239 37 6 282 2115 13.33
Policy, Process of work & Operation 2723 3624 652 51 14 717 7064 10.15
Licensed & Professional certificate 614 552 417 26 6 449 1615 27.80
Economy 3023 4060 698 80 24 802 7885 10.17
รวม 31322 28915 8464 714 151 9329 69566 13.41
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading