ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.0 (01/10/2564)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

335

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 262 19 281
Specific Clinical Risk Incident 0 2 2
Personnel Safety Goals 35 2 37
Organization Safety Goals 12 3 15
รวม 309 26 335

23858

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 17838 1238 19076
Specific Clinical Risk Incident 136 111 247
Personnel Safety Goals 2427 135 2562
Organization Safety Goals 1728 245 1973
รวม 22129 1729 23858

23858

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 17838 1238 19076
Specific Clinical Risk Incident 136 111 247
Personnel Safety Goals 2427 135 2562
Organization Safety Goals 1728 245 1973
รวม 22129 1729 23858
Incident Reports From March 2018 To December 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 951 448 35 37 33 1504 8676 17.34
Infection Prevention and Control 1088 441 9 24 51 1613 8611 18.73
Medication & Blood Safety 1407 197 6 24 24 1658 110956 1.49
Patient Care Processes 3174 789 60 219 280 4522 54905 8.24
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1411 108 7 31 9 1566 17951 8.72
Emergency Response 2187 744 115 641 861 4548 9620 47.28
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 714 152 9 69 204 1148 15595 7.36
รวม 10932 2879 241 1045 1462 16559 226314 7.32
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 177 49 8 9 12 255 466 54.72
Surgical diseases and procedure 55 74 2 5 6 142 212 66.98
Medical diseases and procedure 544 153 1 83 44 825 1578 52.28
Pediatric diseases and procedure 86 39 2 25 11 163 303 53.80
Orthopedic diseases and procedure 8 9 0 2 0 19 23 82.61
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 32 2 0 1 0 35 82 42.68
Dental diseases and procedure 109 9 0 2 0 120 334 35.93
รวม 1011 335 13 127 73 1559 2998 52.00
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 15 2 9 2 3 31 352 8.81
Infection and Exposure 604 99 5 1 0 709 2200 32.23
Mental Health and Mediation 69 4 12 4 17 106 1946 5.45
Process of work 176 13 3 1 1 194 2651 7.32
Lane (Ambulance) and Legal Issues 63 7 8 6 14 98 11749 0.83
Environment and Working Conditions 226 22 17 4 4 273 10837 2.52
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 108 27 3 3 18 159 6527 2.44
รวม 1261 174 57 21 57 1570 36262 4.33
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5714 1906 450 42 15 507 8127 6.24
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 10875 6022 905 79 16 1000 17897 5.59
Manpower, Management 834 189 66 7 0 73 1096 6.66
Policy, Process of work & Operation 2293 1083 144 20 6 170 3546 4.79
Licensed & Professional certificate 340 222 95 6 1 102 664 15.36
Economy 1330 505 85 16 8 109 1944 5.61
รวม 21386 9927 1745 170 46 1961 33274 5.89
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading