ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.4 (22/05/2564)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

113

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 89 6 95
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 7 0 7
Organization Safety Goals 9 2 11
รวม 105 8 113

26520

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 18340 1639 19979
Specific Clinical Risk Incident 131 153 284
Personnel Safety Goals 3100 142 3242
Organization Safety Goals 2843 172 3015
รวม 24414 2106 26520

537951

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 370771 27873 398644
Specific Clinical Risk Incident 3240 2838 6078
Personnel Safety Goals 65643 2320 67963
Organization Safety Goals 61923 3343 65266
รวม 501577 36374 537951
Incident Reports From March 2018 To August 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1171 624 41 56 44 1936 11343 17.07
Infection Prevention and Control 1223 404 5 3 92 1727 10273 16.81
Medication & Blood Safety 1700 217 9 27 10 1963 130178 1.51
Patient Care Processes 3867 1086 112 315 257 5637 69569 8.10
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1646 135 7 34 12 1834 20625 8.89
Emergency Response 2093 774 94 653 892 4506 10234 44.03
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 809 164 7 89 179 1248 18513 6.74
รวม 12509 3404 275 1177 1486 18851 270735 6.96
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 94 46 6 11 6 163 401 40.65
Surgical diseases and procedure 83 105 1 8 7 204 287 71.08
Medical diseases and procedure 680 179 10 115 41 1025 2246 45.64
Pediatric diseases and procedure 129 60 0 30 16 235 524 44.85
Orthopedic diseases and procedure 20 15 4 1 0 40 50 80.00
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 35 7 0 2 0 44 111 39.64
Dental diseases and procedure 161 12 0 2 1 176 473 37.21
รวม 1202 424 21 169 71 1887 4092 46.11
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 22 3 9 0 3 37 457 8.10
Infection and Exposure 528 44 4 2 0 578 2252 25.67
Mental Health and Mediation 103 11 17 2 12 145 2367 6.13
Process of work 156 17 3 1 1 178 2785 6.39
Lane (Ambulance) and Legal Issues 62 9 5 8 7 91 15997 0.57
Environment and Working Conditions 358 30 20 7 5 420 14269 2.94
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 129 42 10 11 16 208 9107 2.28
รวม 1358 156 68 31 44 1657 47234 3.51
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 6688 2409 506 70 18 594 9691 6.13
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14989 7866 898 107 19 1024 23879 4.29
Manpower, Management 933 308 67 13 4 84 1325 6.34
Policy, Process of work & Operation 2848 1680 193 18 3 214 4742 4.51
Licensed & Professional certificate 433 286 89 10 4 103 822 12.53
Economy 2650 820 101 18 5 124 3594 3.45
รวม 28541 13369 1854 236 53 2143 44053 4.86
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading