ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.4 (22/05/2564)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

5

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 5 0 5
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 0 0 0
Organization Safety Goals 0 0 0
รวม 5 0 5

40558

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 28804 2003 30807
Specific Clinical Risk Incident 200 214 414
Personnel Safety Goals 4881 204 5085
Organization Safety Goals 4014 238 4252
รวม 37899 2659 40558

456749

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 314727 23518 338245
Specific Clinical Risk Incident 2816 2351 5167
Personnel Safety Goals 55930 1869 57799
Organization Safety Goals 52626 2912 55538
รวม 426099 30650 456749
Incident Reports From March 2018 To June 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1323 681 49 60 53 2166 12885 16.81
Infection Prevention and Control 1244 370 2 4 84 1704 11663 14.61
Medication & Blood Safety 1952 260 15 42 10 2279 145799 1.56
Patient Care Processes 4395 1302 139 413 302 6551 80005 8.19
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1849 157 8 53 17 2084 23750 8.77
Emergency Response 2437 882 116 775 1009 5219 12134 43.01
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 957 202 15 98 240 1512 21202 7.13
รวม 14157 3854 344 1445 1715 21515 307438 7.00
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 114 53 5 11 10 193 438 44.06
Surgical diseases and procedure 74 131 1 12 14 232 309 75.08
Medical diseases and procedure 767 234 11 107 49 1168 2674 43.68
Pediatric diseases and procedure 150 55 0 21 17 243 621 39.13
Orthopedic diseases and procedure 25 23 4 0 0 52 66 78.79
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 31 11 1 2 1 46 129 35.66
Dental diseases and procedure 183 15 1 2 2 203 516 39.34
รวม 1344 522 23 155 93 2137 4753 44.96
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 24 4 6 1 6 41 549 7.47
Infection and Exposure 460 24 2 1 0 487 2229 21.85
Mental Health and Mediation 110 18 19 4 16 167 2538 6.58
Process of work 135 16 3 0 2 156 2931 5.32
Lane (Ambulance) and Legal Issues 78 12 3 8 7 108 18454 0.59
Environment and Working Conditions 378 36 23 11 8 456 15479 2.95
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 156 47 12 16 19 250 10534 2.37
รวม 1341 157 68 41 58 1665 52714 3.16
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7633 2640 588 77 19 684 10957 6.24
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 17971 8788 1168 149 25 1342 28101 4.78
Manpower, Management 878 363 74 16 6 96 1337 7.18
Policy, Process of work & Operation 3311 1961 225 21 3 249 5521 4.51
Licensed & Professional certificate 552 366 113 13 4 130 1048 12.40
Economy 3154 990 129 28 16 173 4317 4.01
รวม 33499 15108 2297 304 73 2674 51281 5.21
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading