ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.2 (26/06/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1727

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 1089 95 1184
Specific Clinical Risk Incident 31 18 49
Personnel Safety Goals 250 12 262
Organization Safety Goals 220 12 232
รวม 1590 137 1727

17251

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 12068 916 12984
Specific Clinical Risk Incident 127 112 239
Personnel Safety Goals 2045 71 2116
Organization Safety Goals 1767 145 1912
รวม 16007 1244 17251

382519

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 268400 21195 289595
Specific Clinical Risk Incident 2819 2529 5348
Personnel Safety Goals 42123 1506 43629
Organization Safety Goals 41450 2497 43947
รวม 354792 27727 382519
Incident Reports From March 2018 To July 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1195 517 36 53 53 1854 10438 17.76
Infection Prevention and Control 778 364 3 0 3 1148 9040 12.70
Medication & Blood Safety 1508 204 8 19 14 1753 115046 1.52
Patient Care Processes 3617 1042 116 363 267 5405 62184 8.69
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1710 96 4 57 13 1880 19905 9.44
Emergency Response 2176 868 124 652 873 4693 10896 43.07
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 669 222 18 66 198 1173 17133 6.85
รวม 11653 3313 309 1210 1421 17906 244642 7.32
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 191 52 10 11 14 278 670 41.49
Surgical diseases and procedure 103 75 7 48 13 246 338 72.78
Medical diseases and procedure 821 215 22 105 58 1221 2375 51.41
Pediatric diseases and procedure 142 62 4 32 11 251 604 41.56
Orthopedic diseases and procedure 12 9 1 2 0 24 56 42.86
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 25 13 1 0 0 39 147 26.53
Dental diseases and procedure 113 10 0 1 3 127 309 41.10
รวม 1407 436 45 199 99 2186 4499 48.59
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 22 6 9 2 5 44 404 10.89
Infection and Exposure 423 17 0 0 0 440 1927 22.83
Mental Health and Mediation 60 9 18 9 2 98 1450 6.76
Process of work 107 9 4 0 2 122 2253 5.42
Lane (Ambulance) and Legal Issues 64 5 2 6 8 85 12781 0.67
Environment and Working Conditions 279 23 18 10 6 336 10710 3.14
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 122 25 10 5 13 175 7620 2.30
รวม 1077 94 61 32 36 1300 37145 3.50
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 4818 1933 515 72 32 619 7370 8.40
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14533 5195 839 108 37 984 20712 4.75
Manpower, Management 487 233 99 10 7 116 836 13.88
Policy, Process of work & Operation 3219 1608 194 18 0 212 5039 4.21
Licensed & Professional certificate 294 176 66 11 5 82 552 14.86
Economy 1758 639 118 29 2 149 2546 5.85
รวม 25109 9784 1831 248 83 2162 37055 5.83


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading