ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.4 (22/05/2564)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

250

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 171 9 180
Specific Clinical Risk Incident 1 0 1
Personnel Safety Goals 49 0 49
Organization Safety Goals 20 0 20
รวม 241 9 250

33429

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 21948 1878 23826
Specific Clinical Risk Incident 197 146 343
Personnel Safety Goals 4721 161 4882
Organization Safety Goals 4159 219 4378
รวม 31025 2404 33429

387794

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 265588 19928 285516
Specific Clinical Risk Incident 2517 2006 4523
Personnel Safety Goals 47695 1530 49225
Organization Safety Goals 45999 2531 48530
รวม 361799 25995 387794
Incident Reports From March 2018 To May 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1323 714 49 64 50 2200 13166 16.71
Infection Prevention and Control 1225 369 1 4 83 1682 11925 14.10
Medication & Blood Safety 1963 276 14 39 11 2303 147846 1.56
Patient Care Processes 4433 1344 141 436 325 6679 81956 8.15
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1843 110 9 60 15 2037 24240 8.40
Emergency Response 2479 914 116 797 1058 5364 12725 42.15
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 979 201 16 109 240 1545 21639 7.14
รวม 14245 3928 346 1509 1782 21810 313497 6.96
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 130 62 7 11 9 219 495 44.24
Surgical diseases and procedure 77 127 3 12 15 234 302 77.48
Medical diseases and procedure 775 242 13 117 53 1200 2887 41.57
Pediatric diseases and procedure 146 56 1 24 18 245 647 37.87
Orthopedic diseases and procedure 24 22 4 0 0 50 65 76.92
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 34 11 1 2 1 49 146 33.56
Dental diseases and procedure 185 13 1 2 4 205 516 39.73
รวม 1371 533 30 168 100 2202 5058 43.53
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 24 5 5 2 6 42 558 7.53
Infection and Exposure 467 21 1 1 0 490 2332 21.01
Mental Health and Mediation 101 18 17 4 16 156 2473 6.31
Process of work 129 14 3 0 3 149 2937 5.07
Lane (Ambulance) and Legal Issues 71 15 3 5 5 99 18964 0.52
Environment and Working Conditions 375 42 25 8 9 459 15149 3.03
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 152 50 12 14 15 243 10218 2.38
รวม 1319 165 66 34 54 1638 52631 3.11
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7892 2676 553 63 23 639 11207 5.70
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 18647 8211 1189 142 24 1355 28213 4.80
Manpower, Management 883 386 75 17 5 97 1366 7.10
Policy, Process of work & Operation 3610 2143 238 22 2 262 6015 4.36
Licensed & Professional certificate 547 345 109 14 5 128 1020 12.55
Economy 3346 992 141 29 15 185 4523 4.09
รวม 34925 14753 2305 287 74 2666 52344 5.09
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading