ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

895

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 622 29 651
Specific Clinical Risk Incident 2 1 3
Personnel Safety Goals 86 1 87
Organization Safety Goals 136 18 154
รวม 846 49 895

18832

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 12791 1094 13885
Specific Clinical Risk Incident 142 90 232
Personnel Safety Goals 2457 72 2529
Organization Safety Goals 2056 130 2186
รวม 17446 1386 18832

164140

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 113443 8489 121932
Specific Clinical Risk Incident 1046 892 1938
Personnel Safety Goals 19446 603 20049
Organization Safety Goals 19014 1207 20221
รวม 152949 11191 164140
Incident Reports From March 2018 To February 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1376 654 40 53 52 2175 12841 16.94
Infection Prevention and Control 1135 328 2 3 9 1477 11776 12.54
Medication & Blood Safety 1922 294 17 37 13 2283 150892 1.51
Patient Care Processes 4335 1271 130 426 328 6490 81612 7.95
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1929 121 9 68 18 2145 25159 8.53
Emergency Response 2779 1038 130 756 1047 5750 13446 42.76
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1030 250 19 84 260 1643 22053 7.45
รวม 14506 3956 347 1427 1727 21963 317779 6.91
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 155 67 7 15 9 253 573 44.15
Surgical diseases and procedure 49 99 2 14 12 176 229 76.86
Medical diseases and procedure 774 226 7 121 70 1198 2993 40.03
Pediatric diseases and procedure 145 52 2 24 13 236 595 39.66
Orthopedic diseases and procedure 22 16 0 0 0 38 53 71.70
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 34 14 2 0 4 54 179 30.17
Dental diseases and procedure 184 17 1 2 4 208 468 44.44
รวม 1363 491 21 176 112 2163 5090 42.50
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 43 6 5 4 6 64 585 10.94
Infection and Exposure 522 13 1 0 0 536 2400 22.33
Mental Health and Mediation 84 15 11 4 11 125 1941 6.44
Process of work 128 11 3 1 3 146 2907 5.02
Lane (Ambulance) and Legal Issues 82 14 3 6 5 110 17960 0.61
Environment and Working Conditions 360 36 21 10 7 434 14174 3.06
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 171 38 7 9 17 242 10247 2.36
รวม 1390 133 51 34 49 1657 50214 3.30
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7337 2501 572 48 20 640 10478 6.11
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 18861 7544 1283 139 28 1450 27855 5.21
Manpower, Management 669 318 69 9 2 80 1067 7.50
Policy, Process of work & Operation 4142 2383 280 26 2 308 6833 4.51
Licensed & Professional certificate 475 290 89 13 7 109 874 12.47
Economy 3092 1054 151 31 14 196 4342 4.51
รวม 34576 14090 2444 266 73 2783 51449 5.41


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading