ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.1 (16/03/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

722

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 594 27 621
Specific Clinical Risk Incident 2 12 14
Personnel Safety Goals 44 2 46
Organization Safety Goals 40 1 41
รวม 680 42 722

7526

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 5617 379 5996
Specific Clinical Risk Incident 43 41 84
Personnel Safety Goals 718 33 751
Organization Safety Goals 647 48 695
รวม 7025 501 7526

133351

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 95023 7191 102214
Specific Clinical Risk Incident 1178 840 2018
Personnel Safety Goals 13919 472 14391
Organization Safety Goals 13983 745 14728
รวม 124103 9248 133351
Incident Reports From March 2018 To March 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 799 349 29 40 38 1255 7720 16.26
Infection Prevention and Control 611 250 2 1 0 864 6281 13.76
Medication & Blood Safety 987 164 9 18 17 1195 82397 1.45
Patient Care Process 2436 681 101 217 156 3591 46995 7.64
Line, Tube & Catheter and Laboratory 1183 70 2 57 14 1326 15537 8.53
Emergency Response 1905 667 88 484 652 3796 10321 36.78
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 613 88 12 38 204 955 13406 7.12
รวม 8534 2269 243 855 1081 12982 182657 7.11
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 167 44 6 8 10 235 515 45.63
Surgical diseases and procedure 47 34 2 12 7 102 185 55.14
Medical diseases and procedure 535 156 18 102 34 845 1802 46.89
Pediatric diseases and procedure 137 39 5 22 10 213 503 42.35
Orthopedic diseases and procedure 9 5 2 2 0 18 33 54.55
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 25 17 3 1 2 48 183 26.23
Dental diseases and procedure 101 11 1 0 1 114 277 41.16
รวม 1021 306 37 147 64 1575 3498 45.03
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Social Media and Communication 9 3 4 1 2 19 207 9.18
Infection and Exposure 312 10 0 0 0 322 1338 24.07
Mental Health and Mediation 46 5 10 4 5 70 1073 6.52
Process of work 60 12 2 1 0 75 1432 5.24
Lane (Traffic) and Legal Issues 43 3 5 7 4 62 9155 0.68
Environment and Working Conditions 182 15 13 7 7 224 7031 3.19
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 133 18 7 4 11 173 6082 2.84
รวม 785 66 41 24 29 945 26318 3.59
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 3719 1316 352 37 5 394 5429 7.26
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 10038 3512 579 85 25 689 14239 4.84
Manpower, Management 291 144 36 6 5 47 482 9.75
Policy, Process of work & Operation 2752 1116 102 9 3 114 3982 2.86
Licensed & Professional certificate 182 126 59 7 0 66 374 17.65
Economy 1331 339 53 3 4 60 1730 3.47
รวม 18313 6553 1181 147 42 1370 26236 5.22


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading