ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

520

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 358 17 375
Specific Clinical Risk Incident 50 1 51
Personnel Safety Goals 25 0 25
Organization Safety Goals 69 0 69
รวม 502 18 520

10128

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 6992 615 7607
Specific Clinical Risk Incident 92 66 158
Personnel Safety Goals 1178 48 1226
Organization Safety Goals 1064 73 1137
รวม 9326 802 10128

650169

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 455902 35292 491194
Specific Clinical Risk Incident 4812 3941 8753
Personnel Safety Goals 72354 2643 74997
Organization Safety Goals 71077 4148 75225
รวม 604145 46024 650169
Incident Reports From March 2018 To November 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1385 609 41 72 48 2155 12357 17.44
Infection Prevention and Control 1189 427 3 4 23 1646 10875 15.14
Medication & Blood Safety 1846 273 12 24 11 2166 143630 1.51
Patient Care Processes 4354 1269 130 485 337 6575 76876 8.55
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1993 124 6 46 21 2190 24170 9.06
Emergency Response 2666 1074 136 722 992 5590 12954 43.15
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 930 294 15 57 188 1484 21415 6.93
รวม 14363 4070 343 1410 1620 21806 302277 7.21
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 205 78 8 18 10 319 674 47.33
Surgical diseases and procedure 94 89 6 54 11 254 324 78.40
Medical diseases and procedure 902 177 9 115 68 1271 2921 43.51
Pediatric diseases and procedure 156 82 5 29 10 282 629 44.83
Orthopedic diseases and procedure 16 10 1 0 1 28 44 63.64
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 37 12 2 0 3 54 195 27.69
Dental diseases and procedure 185 13 0 0 1 199 451 44.12
รวม 1595 461 31 216 104 2407 5238 45.95
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 44 9 8 3 2 66 538 12.27
Infection and Exposure 544 11 1 0 0 556 2312 24.05
Mental Health and Mediation 81 7 20 8 3 119 1734 6.86
Process of work 143 11 5 2 4 165 2756 5.99
Lane (Ambulance) and Legal Issues 89 34 5 5 9 142 16069 0.88
Environment and Working Conditions 397 32 17 13 7 466 14154 3.29
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 179 41 4 4 13 241 9835 2.45
รวม 1477 145 60 35 38 1755 47398 3.70
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 6376 2506 668 70 31 769 9651 7.97
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 16962 6489 1151 117 35 1303 24754 5.26
Manpower, Management 532 284 125 9 3 137 953 14.38
Policy, Process of work & Operation 4147 2291 281 29 2 312 6750 4.62
Licensed & Professional certificate 383 230 55 11 7 73 686 10.64
Economy 2512 927 156 34 8 198 3637 5.44
รวม 30912 12727 2436 270 86 2792 46431 6.01


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading