ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.2 (26/06/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

416

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 287 33 320
Specific Clinical Risk Incident 2 1 3
Personnel Safety Goals 22 1 23
Organization Safety Goals 66 4 70
รวม 377 39 416

54769

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 38003 2888 40891
Specific Clinical Risk Incident 336 291 627
Personnel Safety Goals 6049 212 6261
Organization Safety Goals 6563 427 6990
รวม 50951 3818 54769

489853

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 343335 26975 370310
Specific Clinical Risk Incident 3552 3220 6772
Personnel Safety Goals 54338 1967 56305
Organization Safety Goals 53264 3202 56466
รวม 454489 35364 489853
Incident Reports From March 2018 To August 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1240 545 44 68 58 1955 11205 17.45
Infection Prevention and Control 962 397 3 2 17 1381 9960 13.87
Medication & Blood Safety 1647 231 8 18 13 1917 128564 1.49
Patient Care Processes 3934 1144 117 431 329 5955 67281 8.85
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1829 105 5 52 15 2006 21345 9.40
Emergency Response 2329 913 129 706 955 5032 11604 43.36
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 751 245 21 69 208 1294 18543 6.98
รวม 12692 3580 327 1346 1595 19540 268502 7.28
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 192 55 8 13 15 283 670 42.24
Surgical diseases and procedure 116 74 7 47 13 257 344 74.71
Medical diseases and procedure 981 224 23 109 60 1397 2678 52.17
Pediatric diseases and procedure 142 81 4 34 10 271 632 42.88
Orthopedic diseases and procedure 15 10 1 1 1 28 59 47.46
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 27 14 2 0 0 43 163 26.38
Dental diseases and procedure 141 10 0 1 3 155 377 41.11
รวม 1614 468 45 205 102 2434 4923 49.44
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 23 8 11 2 6 50 454 11.01
Infection and Exposure 462 17 0 0 0 479 2088 22.94
Mental Health and Mediation 65 9 20 9 2 105 1601 6.56
Process of work 123 6 4 1 3 137 2510 5.46
Lane (Ambulance) and Legal Issues 75 30 4 7 8 124 14142 0.88
Environment and Working Conditions 337 29 20 11 7 404 12221 3.31
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 144 33 6 5 16 204 8518 2.39
รวม 1229 132 65 35 42 1503 41534 3.62
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5352 2183 565 76 32 673 8208 8.20
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15651 5408 930 113 32 1075 22134 4.86
Manpower, Management 510 261 117 11 6 134 905 14.81
Policy, Process of work & Operation 3416 1762 211 23 1 235 5413 4.34
Licensed & Professional certificate 332 207 61 10 4 75 614 12.21
Economy 2004 766 130 34 6 170 2940 5.78
รวม 27265 10587 2014 267 81 2362 40214 5.87
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading