ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

57

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 35 6 41
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 12 0 12
Organization Safety Goals 2 2 4
รวม 49 8 57

7235

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 4049 218 4267
Specific Clinical Risk Incident 27 16 43
Personnel Safety Goals 538 28 566
Organization Safety Goals 517 144 661
รวม 5131 406 5537

372067

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 258710 21874 280584
Specific Clinical Risk Incident 2182 2012 4194
Personnel Safety Goals 42581 4112 46693
Organization Safety Goals 34527 4377 38904
รวม 338000 32375 370375
Incident Reports From March 2018 To June 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1389 630 36 44 58 2157 12772 16.89
Infection Prevention and Control 2181 847 4 6 18 3056 12144 25.16
Medication & Blood Safety 1680 243 11 33 24 1991 131540 1.51
Patient Care Processes 4257 1096 112 276 345 6086 68050 8.94
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1701 172 10 33 25 1941 23009 8.44
Emergency Response 2091 819 103 800 1172 4985 11004 45.30
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 834 247 9 85 265 1440 17793 8.09
รวม 14133 4054 285 1277 1907 21656 276312 7.84
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 135 38 9 14 6 202 509 39.69
Surgical diseases and procedure 69 99 5 8 13 194 269 72.12
Medical diseases and procedure 809 220 7 85 44 1165 2253 51.71
Pediatric diseases and procedure 129 32 1 21 14 197 534 36.89
Orthopedic diseases and procedure 14 13 0 1 0 28 35 80.00
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 32 13 6 1 2 54 105 51.43
Dental diseases and procedure 144 9 0 1 2 156 446 34.98
รวม 1332 424 28 131 81 1996 4151 48.08
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 31 5 2 1 0 39 451 8.65
Infection and Exposure 2496 385 0 0 1 2882 5676 50.78
Mental Health and Mediation 83 13 25 9 23 153 2702 5.66
Process of work 266 36 0 0 1 303 3396 8.92
Lane (Ambulance) and Legal Issues 95 16 5 7 7 130 13640 0.95
Environment and Working Conditions 291 36 10 5 8 350 12713 2.75
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 168 34 1 4 20 227 7548 3.01
รวม 3430 525 43 26 60 4084 46126 8.85
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5187 2791 990 59 22 1071 9049 11.84
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 10935 7991 1889 193 48 2130 21056 10.12
Manpower, Management 584 284 149 31 1 181 1049 17.25
Policy, Process of work & Operation 1811 1698 308 33 7 348 3857 9.02
Licensed & Professional certificate 324 404 205 18 9 232 960 24.17
Economy 1160 841 238 25 8 271 2272 11.93
รวม 20001 14009 3779 359 95 4233 38243 11.07
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading