ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

117

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 88 2 90
Specific Clinical Risk Incident 1 1 2
Personnel Safety Goals 8 0 8
Organization Safety Goals 15 2 17
รวม 112 5 117

34652

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 24739 1574 26313
Specific Clinical Risk Incident 173 150 323
Personnel Safety Goals 3856 109 3965
Organization Safety Goals 3827 224 4051
รวม 32595 2057 34652

34652

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 24739 1574 26313
Specific Clinical Risk Incident 173 150 323
Personnel Safety Goals 3856 109 3965
Organization Safety Goals 3827 224 4051
รวม 32595 2057 34652
Incident Reports From March 2018 To December 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1374 649 41 71 52 2187 12549 17.43
Infection Prevention and Control 1227 417 2 4 23 1673 11173 14.97
Medication & Blood Safety 1832 279 12 19 13 2155 147687 1.46
Patient Care Processes 4303 1276 130 468 338 6515 78975 8.25
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1956 124 8 52 19 2159 24773 8.72
Emergency Response 2717 1082 134 733 1020 5686 13255 42.90
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 971 267 13 71 210 1532 21425 7.15
รวม 14380 4094 340 1418 1675 21907 309837 7.07
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 192 74 9 16 8 299 643 46.50
Surgical diseases and procedure 85 86 5 52 7 235 282 83.33
Medical diseases and procedure 881 184 9 128 59 1261 3056 41.26
Pediatric diseases and procedure 147 84 4 28 12 275 616 44.64
Orthopedic diseases and procedure 16 8 0 0 1 25 40 62.50
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 40 12 2 0 3 57 196 29.08
Dental diseases and procedure 186 14 0 0 1 201 476 42.23
รวม 1547 462 29 224 91 2353 5309 44.32
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 44 8 8 3 2 65 536 12.13
Infection and Exposure 556 13 1 0 0 570 2364 24.11
Mental Health and Mediation 80 9 17 7 3 116 1800 6.44
Process of work 131 9 6 2 3 151 2723 5.55
Lane (Ambulance) and Legal Issues 85 35 6 8 6 140 16977 0.82
Environment and Working Conditions 410 38 22 12 5 487 14182 3.43
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 171 38 6 3 12 230 9983 2.30
รวม 1477 150 66 35 31 1759 48565 3.62
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 6647 2542 598 55 24 677 9866 6.86
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 17316 6591 1142 113 32 1287 25194 5.11
Manpower, Management 530 276 90 9 2 101 907 11.14
Policy, Process of work & Operation 4120 2392 273 26 2 301 6813 4.42
Licensed & Professional certificate 402 232 51 12 7 70 704 9.94
Economy 2746 971 165 35 8 208 3925 5.30
รวม 31761 13004 2319 250 75 2644 47409 5.58


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading