ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1705

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 1122 75 1197
Specific Clinical Risk Incident 9 9 18
Personnel Safety Goals 189 6 195
Organization Safety Goals 284 11 295
รวม 1604 101 1705

30910

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 21173 1621 22794
Specific Clinical Risk Incident 208 151 359
Personnel Safety Goals 3776 144 3920
Organization Safety Goals 3632 205 3837
รวม 28789 2121 30910

323725

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 222270 16561 238831
Specific Clinical Risk Incident 2081 1676 3757
Personnel Safety Goals 39158 1259 40417
Organization Safety Goals 38531 2189 40720
รวม 302040 21685 323725
Incident Reports From March 2018 To April 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1404 701 45 59 51 2260 13526 16.71
Infection Prevention and Control 1226 338 2 3 77 1646 12211 13.48
Medication & Blood Safety 1961 305 18 37 11 2332 149742 1.56
Patient Care Processes 4513 1313 141 441 338 6746 85037 7.93
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1997 110 12 74 14 2207 25564 8.63
Emergency Response 2639 950 127 807 1088 5611 13255 42.33
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 994 220 18 99 237 1568 22392 7.00
รวม 14734 3937 363 1520 1816 22370 321727 6.95
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 139 66 4 11 7 227 516 43.99
Surgical diseases and procedure 58 110 3 13 13 197 250 78.80
Medical diseases and procedure 801 249 12 123 53 1238 2862 43.26
Pediatric diseases and procedure 167 46 2 26 15 256 667 38.38
Orthopedic diseases and procedure 27 24 3 0 0 54 70 77.14
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 38 12 1 2 1 54 164 32.93
Dental diseases and procedure 190 15 1 2 3 211 514 41.05
รวม 1420 522 26 177 92 2237 5043 44.36
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 29 6 5 2 6 48 576 8.33
Infection and Exposure 456 17 0 1 0 474 2367 20.03
Mental Health and Mediation 98 19 16 6 15 154 2433 6.33
Process of work 124 11 3 0 4 142 2910 4.88
Lane (Ambulance) and Legal Issues 76 16 4 5 6 107 18904 0.57
Environment and Working Conditions 372 43 24 11 8 458 15206 3.01
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 170 40 9 14 14 247 10456 2.36
รวม 1325 152 61 39 53 1630 52852 3.08
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7790 2730 548 60 20 628 11148 5.63
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 19001 8148 1276 151 23 1450 28599 5.07
Manpower, Management 848 391 73 17 3 93 1332 6.98
Policy, Process of work & Operation 3957 2326 257 21 1 279 6562 4.25
Licensed & Professional certificate 528 356 105 15 6 126 1010 12.48
Economy 3413 1057 135 32 13 180 4650 3.87
รวม 35537 15008 2394 296 66 2756 53301 5.17
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading