ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

6

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 4 0 4
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 0 0 0
Organization Safety Goals 2 0 2
รวม 6 0 6

45070

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 30151 2735 32886
Specific Clinical Risk Incident 340 243 583
Personnel Safety Goals 5074 357 5431
Organization Safety Goals 3970 740 4710
รวม 39535 4075 43610

476093

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 329701 28041 357742
Specific Clinical Risk Incident 2927 2596 5523
Personnel Safety Goals 54641 5204 59845
Organization Safety Goals 45564 5959 51523
รวม 432833 41800 474633
Incident Reports From March 2018 To July 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1447 856 34 47 58 2442 13474 18.12
Infection Prevention and Control 2343 867 4 8 16 3238 12674 25.55
Medication & Blood Safety 1740 275 12 33 22 2082 132495 1.57
Patient Care Processes 4334 1122 111 283 354 6204 68256 9.09
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1678 155 9 38 22 1902 24131 7.88
Emergency Response 2128 832 105 770 1172 5007 10795 46.38
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 810 258 7 53 228 1356 17795 7.62
รวม 14480 4365 282 1232 1872 22231 279620 7.95
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 181 38 3 13 5 240 498 48.19
Surgical diseases and procedure 75 106 4 8 10 203 286 70.98
Medical diseases and procedure 806 228 7 81 45 1167 2375 49.14
Pediatric diseases and procedure 140 32 1 25 22 220 618 35.60
Orthopedic diseases and procedure 12 15 0 1 0 28 36 77.78
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 32 7 3 1 1 44 97 45.36
Dental diseases and procedure 143 7 0 1 1 152 430 35.35
รวม 1389 433 18 130 84 2054 4340 47.33
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 31 5 2 0 3 41 446 9.19
Infection and Exposure 2861 412 0 0 0 3273 6170 53.05
Mental Health and Mediation 98 12 24 10 19 163 2858 5.70
Process of work 274 36 0 0 1 311 3355 9.27
Lane (Ambulance) and Legal Issues 87 10 6 8 5 116 14021 0.83
Environment and Working Conditions 316 36 10 6 9 377 13226 2.85
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 186 35 1 9 19 250 7584 3.30
รวม 3853 546 43 33 56 4531 47660 9.51
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5503 2869 1060 64 25 1149 9521 12.07
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 11078 9204 2049 248 47 2344 22626 10.36
Manpower, Management 593 290 154 34 1 189 1072 17.63
Policy, Process of work & Operation 2030 1798 334 31 9 374 4202 8.90
Licensed & Professional certificate 377 416 208 26 9 243 1036 23.46
Economy 1333 956 267 32 10 309 2598 11.89
รวม 20914 15533 4072 435 101 4608 41055 11.22
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading