ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

18

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 15 0 15
Specific Clinical Risk Incident 1 0 1
Personnel Safety Goals 0 0 0
Organization Safety Goals 2 0 2
รวม 18 0 18

45087

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 31236 2470 33706
Specific Clinical Risk Incident 498 214 712
Personnel Safety Goals 5497 207 5704
Organization Safety Goals 4640 325 4965
รวม 41871 3216 45087

551936

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 387196 30128 417324
Specific Clinical Risk Incident 4187 3427 7614
Personnel Safety Goals 61389 2271 63660
Organization Safety Goals 59778 3560 63338
รวม 512550 39386 551936
Incident Reports From March 2018 To September 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1305 599 48 77 59 2088 11831 17.65
Infection Prevention and Control 1065 447 2 2 20 1536 10691 14.37
Medication & Blood Safety 1833 252 7 24 13 2129 139518 1.53
Patient Care Processes 4169 1246 116 478 352 6361 71993 8.84
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1854 115 3 48 16 2036 22395 9.09
Emergency Response 2522 1006 133 716 995 5372 12071 44.50
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 847 258 15 72 201 1393 19498 7.14
รวม 13595 3923 324 1417 1656 20915 287997 7.26
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 206 64 9 14 12 305 689 44.27
Surgical diseases and procedure 122 83 7 49 12 273 367 74.39
Medical diseases and procedure 904 204 13 112 68 1301 2679 48.56
Pediatric diseases and procedure 156 80 4 33 14 287 629 45.63
Orthopedic diseases and procedure 16 8 1 0 1 26 52 50.00
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 28 14 3 0 0 45 150 30.00
Dental diseases and procedure 159 10 0 1 2 172 403 42.68
รวม 1591 463 37 209 109 2409 4969 48.48
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 37 8 11 3 4 63 487 12.94
Infection and Exposure 517 16 0 0 0 533 2205 24.17
Mental Health and Mediation 70 9 20 9 1 109 1667 6.54
Process of work 128 8 5 2 3 146 2640 5.53
Lane (Ambulance) and Legal Issues 82 32 3 6 8 131 14907 0.88
Environment and Working Conditions 367 35 19 10 8 439 13190 3.33
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 147 33 8 5 19 212 9321 2.27
รวม 1348 141 66 35 43 1633 44417 3.68
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5785 2382 643 80 33 756 8923 8.47
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 17318 5856 1018 111 35 1164 24338 4.78
Manpower, Management 549 273 121 12 4 137 959 14.29
Policy, Process of work & Operation 3750 1968 234 27 2 263 5981 4.40
Licensed & Professional certificate 360 211 53 10 5 68 639 10.64
Economy 2232 879 146 40 6 192 3303 5.81
รวม 29994 11569 2215 280 85 2580 44143 5.84
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading