ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.2 (26/06/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

56

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 49 3 52
Specific Clinical Risk Incident 1 0 1
Personnel Safety Goals 2 0 2
Organization Safety Goals 1 0 1
รวม 53 3 56

9668

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 6625 643 7268
Specific Clinical Risk Incident 54 97 151
Personnel Safety Goals 1078 59 1137
Organization Safety Goals 1018 94 1112
รวม 8775 893 9668

312099

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 218729 17304 236033
Specific Clinical Risk Incident 2372 1997 4369
Personnel Safety Goals 34003 1185 35188
Organization Safety Goals 34514 1995 36509
รวม 289618 22481 312099
Incident Repots From March 2018 To June 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1088 496 36 46 52 1718 9668 17.77
Infection Prevention and Control 731 318 3 0 3 1055 8643 12.21
Medication & Blood Safety 1347 197 8 21 16 1589 107171 1.48
Patient Care Process 3298 929 102 325 261 4915 58008 8.47
Line, Tube & Catheter and Laboratory 1592 90 3 64 14 1763 18601 9.48
Emergency Response 2096 803 117 612 846 4474 10647 42.02
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 674 182 19 57 214 1146 15927 7.20
รวม 10826 3015 288 1125 1406 16660 228665 7.29
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 174 46 5 9 12 246 623 39.49
Surgical diseases and procedure 89 46 5 9 13 162 266 60.90
Medical diseases and procedure 700 197 17 102 52 1068 2217 48.17
Pediatric diseases and procedure 158 41 3 33 11 246 611 40.26
Orthopedic diseases and procedure 11 8 1 2 0 22 48 45.83
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 25 11 2 0 0 38 155 24.52
Dental diseases and procedure 105 9 0 1 3 118 298 39.60
รวม 1262 358 33 156 91 1900 4218 45.05
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Social Media and Communication 22 6 8 3 5 44 366 12.02
Infection and Exposure 357 13 0 0 0 370 1748 21.17
Mental Health and Mediation 49 9 14 5 3 80 1321 6.06
Process of work 94 9 0 0 2 105 2084 5.04
Lane (Traffic) and Legal Issues 53 4 1 4 7 69 11856 0.58
Environment and Working Conditions 242 19 16 8 8 293 9689 3.02
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 113 24 10 4 13 164 6987 2.35
รวม 930 84 49 24 38 1125 34051 3.30
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 4645 1764 457 74 20 551 6960 7.92
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14284 4906 757 99 29 885 20075 4.41
Manpower, Management 444 242 90 8 5 103 789 13.05
Policy, Process of work & Operation 3099 1463 166 15 0 181 4743 3.82
Licensed & Professional certificate 263 168 67 11 3 81 512 15.82
Economy 1676 542 85 14 1 100 2318 4.31
รวม 24411 9085 1622 221 58 1901 35397 5.37
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading