ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

63

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 11 0 11
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 52 0 52
Organization Safety Goals 0 0 0
รวม 63 0 63

22152

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 15204 1066 16270
Specific Clinical Risk Incident 220 131 351
Personnel Safety Goals 2599 89 2688
Organization Safety Goals 2707 136 2843
รวม 20730 1422 22152

254561

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 175042 13265 188307
Specific Clinical Risk Incident 1663 1370 3033
Personnel Safety Goals 30458 986 31444
Organization Safety Goals 30006 1771 31777
รวม 237169 17392 254561
Incident Reports From March 2018 To March 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1449 731 44 54 54 2332 13826 16.87
Infection Prevention and Control 1347 334 3 4 82 1770 12431 14.24
Medication & Blood Safety 1969 315 18 39 10 2351 152692 1.54
Patient Care Processes 4594 1362 148 467 350 6921 85844 8.06
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 2084 122 11 74 16 2307 26210 8.80
Emergency Response 2717 1051 137 814 1088 5807 13806 42.06
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1045 258 20 95 272 1690 23075 7.32
รวม 15205 4173 381 1547 1872 23178 327884 7.07
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 151 68 5 14 9 247 578 42.73
Surgical diseases and procedure 68 103 2 15 13 201 251 80.08
Medical diseases and procedure 836 244 9 120 63 1272 3144 40.46
Pediatric diseases and procedure 141 54 2 24 13 234 594 39.39
Orthopedic diseases and procedure 25 22 1 0 0 48 62 77.42
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 43 11 1 1 4 60 188 31.91
Dental diseases and procedure 184 16 1 3 3 207 496 41.73
รวม 1448 518 21 177 105 2269 5313 42.71
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 30 6 5 4 6 51 608 8.39
Infection and Exposure 511 16 1 0 0 528 2465 21.42
Mental Health and Mediation 95 18 13 5 16 147 2305 6.38
Process of work 133 11 2 0 4 150 2993 5.01
Lane (Ambulance) and Legal Issues 85 14 2 5 6 112 19270 0.58
Environment and Working Conditions 387 38 21 11 8 465 15101 3.08
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 177 41 9 15 13 255 10822 2.36
รวม 1418 144 53 40 53 1708 53564 3.19
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7985 2647 580 54 24 658 11290 5.83
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 19125 8166 1319 147 26 1492 28783 5.18
Manpower, Management 813 367 79 13 3 95 1275 7.45
Policy, Process of work & Operation 4111 2480 275 22 1 298 6889 4.33
Licensed & Professional certificate 503 334 94 13 6 113 950 11.89
Economy 3189 994 150 28 14 192 4375 4.39
รวม 35726 14988 2497 277 74 2848 53562 5.32


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading