ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.1 (16/03/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

4

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 3 1 4
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 0 0 0
Organization Safety Goals 0 0 0
รวม 3 1 4

5200

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 3381 297 3678
Specific Clinical Risk Incident 47 38 85
Personnel Safety Goals 741 29 770
Organization Safety Goals 620 47 667
รวม 4789 411 5200

244264

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 172348 13233 185581
Specific Clinical Risk Incident 1936 1507 3443
Personnel Safety Goals 26314 889 27203
Organization Safety Goals 26609 1428 28037
รวม 227207 17057 244264
Incident Reports From March 2018 To May 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 971 420 31 42 54 1518 8628 17.59
Infection Prevention and Control 653 260 2 0 2 917 7662 11.97
Medication & Blood Safety 1147 170 11 17 18 1363 98143 1.39
Patient Care Process 2872 847 103 270 225 4317 51916 8.32
Line, Tube & Catheter and Laboratory 1439 82 1 61 14 1597 16997 9.40
Emergency Response 1926 735 105 550 788 4104 10056 40.81
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 610 146 16 47 261 1080 14467 7.47
รวม 9618 2660 269 987 1362 14896 207869 7.17
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 160 42 5 7 10 224 558 40.14
Surgical diseases and procedure 73 40 2 11 9 135 224 60.27
Medical diseases and procedure 621 197 20 107 40 985 2048 48.10
Pediatric diseases and procedure 154 45 4 29 14 246 579 42.49
Orthopedic diseases and procedure 11 4 1 2 0 18 43 41.86
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 27 14 2 0 1 44 144 30.56
Dental diseases and procedure 84 10 0 1 2 97 272 35.66
รวม 1130 352 34 157 76 1749 3868 45.22
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Social Media and Communication 15 5 7 2 4 33 284 11.62
Infection and Exposure 332 13 0 0 0 345 1520 22.70
Mental Health and Mediation 46 7 9 6 4 72 1186 6.07
Process of work 73 12 2 1 0 88 1736 5.07
Lane (Traffic) and Legal Issues 49 4 3 8 6 70 10435 0.67
Environment and Working Conditions 210 16 17 7 5 255 8406 3.03
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 108 19 9 3 12 151 6434 2.35
รวม 833 76 47 27 31 1014 30001 3.38
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 4205 1486 379 57 13 449 6140 7.31
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 12606 4064 651 89 24 764 17434 4.38
Manpower, Management 376 187 51 7 3 61 624 9.78
Policy, Process of work & Operation 2789 1236 136 9 0 145 4170 3.48
Licensed & Professional certificate 252 144 66 5 2 73 469 15.57
Economy 1504 464 85 11 3 99 2067 4.79
รวม 21732 7581 1368 178 45 1591 30904 5.15


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading