ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.0 (Beta 23/12/2562)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1247

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 885 74 959
Specific Clinical Risk Incident 3 17 20
Personnel Safety Goals 151 3 154
Organization Safety Goals 110 4 114
รวม 1149 98 1247

38357

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 26523 2283 28806
Specific Clinical Risk Incident 369 265 634
Personnel Safety Goals 4339 150 4489
Organization Safety Goals 4162 266 4428
รวม 35393 2964 38357

88736

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 61871 5181 67052
Specific Clinical Risk Incident 792 552 1344
Personnel Safety Goals 9682 352 10034
Organization Safety Goals 9736 570 10306
รวม 82081 6655 88736
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 781 340 33 62 26 1242 7382 16.82
Infection Prevention and Control 648 294 3 1 1 947 5882 16.10
Medication & Blood Safety 1041 179 13 16 13 1262 81485 1.55
Patient Care Process 2424 729 79 260 161 3653 44842 8.15
Line, Tube & Catheter and Laboratory 1265 91 4 52 9 1421 16400 8.66
Emergency Response 2071 697 97 505 710 4080 11068 36.86
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 673 99 7 38 211 1028 13329 7.71
รวม 8903 2429 236 934 1131 13633 180388 7.56
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 199 37 5 7 8 256 574 44.60
Surgical diseases and procedure 53 64 3 13 5 138 212 65.09
Medical diseases and procedure 479 128 12 99 40 758 1642 46.16
Pediatric diseases and procedure 145 44 3 20 10 222 459 48.37
Orthopedic diseases and procedure 18 4 2 1 0 25 35 71.43
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 21 18 3 2 3 47 153 30.72
Dental diseases and procedure 148 14 1 0 0 163 335 48.66
รวม 1063 309 29 142 66 1609 3410 47.18
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Social Media and Communication 7 2 1 2 0 12 188 6.38
Infection and Exposure 372 10 0 0 0 382 1409 27.11
Mental Health and Mediation 47 3 9 3 6 68 1081 6.29
Process of work 76 10 3 1 0 90 1382 6.51
Lane (Traffic) and Legal Issues 58 9 6 6 3 82 8778 0.93
Environment and Working Conditions 185 24 16 6 7 238 7308 3.26
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 157 25 3 4 17 206 6740 3.06
รวม 902 83 38 22 33 1078 26886 4.01
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 4-5 รวม ร้อยละ 4-5
Strategy, Structure, Security 3770 1372 386 40 16 56 5585 1.00
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 9612 3104 602 89 27 116 13437 0.86
Manpower, Management 324 139 35 7 2 9 507 1.78
Policy, Process of work & Operation 2676 1204 105 12 3 15 4001 0.37
Licensed & Professional certificate 173 116 37 6 0 6 332 1.81
Economy 985 327 47 8 3 11 1370 0.80
รวม 17540 6262 1212 162 51 213 25232 0.84
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading