ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.6 (17/02/2567)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1129

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 798 91 889
Specific Clinical Risk Incident 10 16 26
Personnel Safety Goals 186 0 186
Organization Safety Goals 24 4 28
รวม 1018 111 1129

77580

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 54270 3660 57930
Specific Clinical Risk Incident 428 393 821
Personnel Safety Goals 9654 305 9959
Organization Safety Goals 7266 1357 8623
รวม 71618 5715 77333

184786

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 129657 8878 138535
Specific Clinical Risk Incident 1108 882 1990
Personnel Safety Goals 22389 686 23075
Organization Safety Goals 17834 3106 20940
รวม 170988 13552 184540
Incident Reports From March 2018 To January 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1748 707 45 43 50 2593 18758 13.82
Infection Prevention and Control 1917 667 1 0 22 2607 13889 18.77
Medication & Blood Safety 2743 449 15 81 10 3298 216245 1.53
Patient Care Processes 6405 1492 131 431 426 8885 113933 7.80
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1912 152 6 47 16 2133 40247 5.30
Emergency Response 3340 1341 152 1018 1384 7235 17126 42.25
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1080 311 16 144 245 1796 23229 7.73
รวม 19145 5119 366 1764 2153 28547 443427 6.44
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 170 62 7 15 14 268 609 44.01
Surgical diseases and procedure 96 55 4 9 9 173 256 67.58
Medical diseases and procedure 988 259 11 118 73 1449 3208 45.17
Pediatric diseases and procedure 155 67 6 42 23 293 761 38.50
Orthopedic diseases and procedure 23 12 1 0 2 38 52 73.08
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 57 32 2 1 0 92 277 33.21
Dental diseases and procedure 251 24 0 0 1 276 764 36.13
รวม 1740 511 31 185 122 2589 5927 43.68
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 28 5 10 5 2 50 702 7.12
Infection and Exposure 833 14 0 0 0 847 3466 24.44
Mental Health and Mediation 124 18 31 9 15 197 5043 3.91
Process of work 154 36 1 3 5 199 3227 6.17
Lane (Ambulance) and Legal Issues 125 20 7 10 5 167 28787 0.58
Environment and Working Conditions 473 60 30 2 14 579 23353 2.48
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 168 37 3 8 13 229 9554 2.40
รวม 1905 190 82 37 54 2268 74132 3.06
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8795 6073 2444 146 29 2619 17487 14.98
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15799 13762 4939 361 46 5346 34907 15.31
Manpower, Management 1037 869 224 27 7 258 2164 11.92
Policy, Process of work & Operation 2876 2879 633 66 13 712 6467 11.01
Licensed & Professional certificate 640 537 390 39 17 446 1623 27.48
Economy 2810 4027 959 87 8 1054 7891 13.36
รวม 31957 28147 9589 726 120 10435 70539 14.79
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading