ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

26

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 14 2 16
Specific Clinical Risk Incident 0 2 2
Personnel Safety Goals 1 0 1
Organization Safety Goals 7 0 7
รวม 22 4 26

79385

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 55535 4146 59681
Specific Clinical Risk Incident 532 417 949
Personnel Safety Goals 9365 336 9701
Organization Safety Goals 6745 1493 8238
รวม 72177 6392 78569

79385

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 55535 4147 59682
Specific Clinical Risk Incident 532 417 949
Personnel Safety Goals 9365 336 9701
Organization Safety Goals 6745 1493 8238
รวม 72177 6393 78570
Incident Reports From March 2018 To December 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1567 1122 40 41 59 2829 16454 17.19
Infection Prevention and Control 2264 817 4 3 20 3108 14021 22.17
Medication & Blood Safety 1969 357 15 26 19 2386 172427 1.38
Patient Care Processes 5418 1292 99 346 381 7536 90568 8.32
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1811 151 3 38 24 2027 31846 6.37
Emergency Response 3040 1120 149 968 1436 6713 15061 44.57
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1096 216 11 67 279 1669 23023 7.25
รวม 17165 5075 321 1489 2218 26268 363400 7.23
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 237 67 7 14 6 331 700 47.29
Surgical diseases and procedure 109 135 3 3 7 257 381 67.45
Medical diseases and procedure 898 303 5 78 69 1353 2887 46.87
Pediatric diseases and procedure 165 49 3 39 29 285 701 40.66
Orthopedic diseases and procedure 15 10 0 1 0 26 38 68.42
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 59 20 4 3 2 88 173 50.87
Dental diseases and procedure 201 13 0 2 1 217 616 35.23
รวม 1684 597 22 140 114 2557 5496 46.52
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 21 3 13 1 3 41 575 7.13
Infection and Exposure 2044 174 0 0 0 2218 5010 44.27
Mental Health and Mediation 134 23 37 7 21 222 4046 5.49
Process of work 175 18 0 0 0 193 3358 5.75
Lane (Ambulance) and Legal Issues 93 16 8 9 7 133 21151 0.63
Environment and Working Conditions 375 46 24 16 15 476 18487 2.57
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 187 35 5 11 17 255 9456 2.70
รวม 3029 315 87 44 63 3538 62083 5.70
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7540 4187 1754 113 23 1890 13617 13.88
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14279 10756 3056 297 46 3399 28434 11.95
Manpower, Management 769 393 192 34 4 230 1392 16.52
Policy, Process of work & Operation 2846 2434 859 53 8 920 6200 14.84
Licensed & Professional certificate 540 565 368 41 11 420 1525 27.54
Economy 2290 1590 676 192 15 883 4763 18.54
รวม 28264 19925 6905 730 107 7742 55931 13.84
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading