ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.4 (11/03/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1104

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 807 63 870
Specific Clinical Risk Incident 11 1 12
Personnel Safety Goals 104 2 106
Organization Safety Goals 77 39 116
รวม 999 105 1104

20480

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 11798 950 12748
Specific Clinical Risk Incident 114 100 214
Personnel Safety Goals 2127 68 2195
Organization Safety Goals 1588 347 1935
รวม 15627 1465 17092

493675

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 341517 26064 367581
Specific Clinical Risk Incident 3141 2600 5741
Personnel Safety Goals 60721 2099 62820
Organization Safety Goals 45433 8793 54226
รวม 450812 39556 490368
Incident Reports From March 2018 To May 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1638 774 48 51 72 2583 18006 14.35
Infection Prevention and Control 2228 1506 2 0 57 3793 15753 24.08
Medication & Blood Safety 2576 362 10 42 27 3017 198825 1.52
Patient Care Processes 6282 1545 116 386 372 8701 106090 8.20
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 2002 153 7 50 18 2230 36120 6.17
Emergency Response 3265 1342 158 1052 1556 7373 17055 43.23
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1148 266 14 71 196 1695 27134 6.25
รวม 19139 5948 355 1652 2298 29392 418983 7.02
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 185 101 13 14 9 322 882 36.51
Surgical diseases and procedure 155 97 1 4 19 276 390 70.77
Medical diseases and procedure 1116 278 14 110 74 1592 3469 45.89
Pediatric diseases and procedure 226 67 5 37 16 351 718 48.89
Orthopedic diseases and procedure 25 7 1 1 3 37 58 63.79
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 56 17 0 4 0 77 163 47.24
Dental diseases and procedure 228 17 0 1 1 247 669 36.92
รวม 1991 584 34 171 122 2902 6349 45.71
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 24 6 13 4 3 50 662 7.55
Infection and Exposure 1028 33 0 0 1 1062 3840 27.66
Mental Health and Mediation 122 17 45 4 15 203 4275 4.75
Process of work 185 20 1 5 1 212 3473 6.10
Lane (Ambulance) and Legal Issues 114 19 17 10 8 168 26861 0.63
Environment and Working Conditions 459 47 23 14 11 554 21760 2.55
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 212 36 4 5 17 274 10594 2.59
รวม 2144 178 103 42 56 2523 71465 3.53
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7650 5019 2164 165 34 2363 15032 15.72
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14090 11955 4305 377 48 4730 30775 15.37
Manpower, Management 800 507 247 43 5 295 1602 18.41
Policy, Process of work & Operation 2955 3296 910 58 9 977 7228 13.52
Licensed & Professional certificate 600 619 347 43 5 395 1614 24.47
Economy 2275 2160 918 294 14 1226 5661 21.66
รวม 28370 23556 8891 980 115 9986 61912 16.13
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading