ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.4 (11/03/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

114

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 75 21 96
Specific Clinical Risk Incident 0 1 1
Personnel Safety Goals 8 0 8
Organization Safety Goals 8 1 9
รวม 91 23 114

92689

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 62793 4451 67244
Specific Clinical Risk Incident 683 435 1118
Personnel Safety Goals 10683 373 11056
Organization Safety Goals 7806 1692 9498
รวม 81965 6951 88916

284769

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 197435 14582 212017
Specific Clinical Risk Incident 1898 1461 3359
Personnel Safety Goals 34173 1240 35413
Organization Safety Goals 25232 4982 30214
รวม 258738 22265 281003
Incident Reports From March 2018 To February 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1636 801 44 51 57 2589 17313 14.95
Infection Prevention and Control 2156 831 5 1 17 3010 14688 20.49
Medication & Blood Safety 2283 376 11 36 17 2723 191368 1.42
Patient Care Processes 5991 1461 128 418 392 8390 99531 8.43
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1985 167 4 36 22 2214 34625 6.39
Emergency Response 3353 1293 160 1079 1553 7438 16991 43.78
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1143 272 12 65 269 1761 25440 6.92
รวม 18547 5201 364 1686 2327 28125 399956 7.03
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 205 80 12 16 9 322 796 40.45
Surgical diseases and procedure 129 107 4 5 8 253 391 64.71
Medical diseases and procedure 1043 324 12 90 64 1533 3154 48.60
Pediatric diseases and procedure 192 70 4 35 16 317 715 44.34
Orthopedic diseases and procedure 21 8 0 2 0 31 50 62.00
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 63 22 5 5 1 96 168 57.14
Dental diseases and procedure 231 19 0 1 1 252 689 36.57
รวม 1884 630 37 154 99 2804 5963 47.02
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 16 3 11 3 1 34 627 5.42
Infection and Exposure 1442 86 0 0 0 1528 4388 34.82
Mental Health and Mediation 117 22 43 6 19 207 4144 5.00
Process of work 180 19 0 2 0 201 3485 5.77
Lane (Ambulance) and Legal Issues 108 20 12 11 6 157 24019 0.65
Environment and Working Conditions 392 48 21 14 9 484 19978 2.42
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 207 25 5 9 20 266 10311 2.58
รวม 2462 223 92 45 55 2877 66952 4.30
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7939 4584 1920 128 23 2071 14594 14.19
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14759 10767 3510 308 55 3873 29399 13.17
Manpower, Management 847 444 216 36 5 257 1548 16.60
Policy, Process of work & Operation 2908 2858 906 64 8 978 6744 14.50
Licensed & Professional certificate 518 625 392 45 10 447 1590 28.11
Economy 2203 1766 819 288 18 1125 5094 22.08
รวม 29174 21044 7763 869 119 8751 58969 14.84
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading