ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.5 (19/08/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

4483

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 3295 246 3541
Specific Clinical Risk Incident 21 14 35
Personnel Safety Goals 458 13 471
Organization Safety Goals 368 68 436
รวม 4142 341 4483

59901

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 40863 2760 43623
Specific Clinical Risk Incident 283 247 530
Personnel Safety Goals 6865 201 7066
Organization Safety Goals 5218 1035 6253
รวม 53229 4243 57472

830631

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 577762 41902 619664
Specific Clinical Risk Incident 5040 4169 9209
Personnel Safety Goals 101811 3479 105290
Organization Safety Goals 79152 14891 94043
รวม 763765 64441 828206
Incident Reports From March 2018 To August 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1817 768 54 50 63 2752 19060 14.44
Infection Prevention and Control 2274 1497 0 0 63 3834 15411 24.88
Medication & Blood Safety 2536 314 12 37 27 2926 204622 1.43
Patient Care Processes 6267 1495 108 408 411 8689 111582 7.79
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1986 149 6 54 11 2206 38492 5.73
Emergency Response 3168 1324 161 998 1462 7113 16586 42.89
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1018 202 13 66 218 1517 25793 5.88
รวม 19066 5749 354 1613 2255 29037 431546 6.73
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 164 104 9 13 16 306 812 37.68
Surgical diseases and procedure 141 103 0 6 23 273 441 61.90
Medical diseases and procedure 1095 263 15 106 92 1571 3488 45.04
Pediatric diseases and procedure 209 58 4 44 23 338 711 47.54
Orthopedic diseases and procedure 28 13 2 1 4 48 59 81.36
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 62 33 1 2 0 98 199 49.25
Dental diseases and procedure 238 18 0 2 0 258 717 35.98
รวม 1937 592 31 174 158 2892 6427 45.00
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 22 6 15 4 4 51 717 7.11
Infection and Exposure 913 22 0 0 1 936 3793 24.68
Mental Health and Mediation 110 20 40 5 19 194 4689 4.14
Process of work 160 24 1 4 4 193 3447 5.60
Lane (Ambulance) and Legal Issues 109 19 13 5 8 154 27037 0.57
Environment and Working Conditions 498 55 29 13 11 606 23588 2.57
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 212 40 5 4 21 282 10669 2.64
รวม 2024 186 103 35 68 2416 73940 3.27
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7890 5446 2425 184 40 2649 15985 16.57
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15026 13344 4784 400 49 5233 33603 15.57
Manpower, Management 852 724 257 33 5 295 1871 15.77
Policy, Process of work & Operation 2801 3045 754 61 8 823 6669 12.34
Licensed & Professional certificate 697 610 330 32 7 369 1676 22.02
Economy 2676 2941 1233 76 8 1317 6934 18.99
รวม 29942 26110 9783 786 117 10686 66738 16.01
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading