ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.5 (19/08/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

218

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 170 9 179
Specific Clinical Risk Incident 7 1 8
Personnel Safety Goals 20 0 20
Organization Safety Goals 6 5 11
รวม 203 15 218

23382

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 15839 1303 17142
Specific Clinical Risk Incident 147 95 242
Personnel Safety Goals 2390 159 2549
Organization Safety Goals 2149 411 2560
รวม 20525 1968 22493

1092329

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 761143 54783 815926
Specific Clinical Risk Incident 6483 5262 11745
Personnel Safety Goals 133543 4522 138065
Organization Safety Goals 106189 19517 125706
รวม 1007358 84084 1091442
Incident Reports From March 2018 To November 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1893 742 51 49 49 2784 19689 14.14
Infection Prevention and Control 1876 745 1 0 27 2649 14085 18.81
Medication & Blood Safety 2662 426 12 56 11 3167 215363 1.47
Patient Care Processes 6297 1490 139 449 421 8796 113880 7.72
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1889 145 9 47 8 2098 40150 5.23
Emergency Response 3395 1378 166 1036 1429 7404 17247 42.93
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 916 245 8 79 253 1501 24019 6.25
รวม 18928 5171 386 1716 2198 28399 444433 6.39
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 171 60 9 9 21 270 680 39.71
Surgical diseases and procedure 97 71 2 7 14 191 338 56.51
Medical diseases and procedure 1004 271 19 93 83 1470 3128 46.99
Pediatric diseases and procedure 160 61 9 41 25 296 730 40.55
Orthopedic diseases and procedure 32 12 1 1 2 48 60 80.00
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 64 38 2 2 0 106 274 38.69
Dental diseases and procedure 246 26 0 1 0 273 746 36.60
รวม 1774 539 42 154 145 2654 5956 44.56
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 22 5 13 3 4 47 761 6.18
Infection and Exposure 889 13 0 0 0 902 3714 24.29
Mental Health and Mediation 111 21 39 9 9 189 5097 3.71
Process of work 154 41 0 3 6 204 3465 5.89
Lane (Ambulance) and Legal Issues 122 21 8 8 6 165 27949 0.59
Environment and Working Conditions 483 63 36 7 12 601 24176 2.49
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 188 41 6 8 20 263 9989 2.63
รวม 1969 205 102 38 57 2371 75151 3.15
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8583 5896 2646 181 34 2861 17340 16.50
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15422 13835 4933 373 64 5370 34627 15.51
Manpower, Management 983 914 250 25 4 279 2176 12.82
Policy, Process of work & Operation 2830 2737 682 75 11 768 6335 12.12
Licensed & Professional certificate 682 591 377 37 18 432 1705 25.34
Economy 2896 3810 1165 86 8 1259 7965 15.81
รวม 31396 27783 10053 777 139 10969 70148 15.64
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 3P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading